Dane osobowe - IOD

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzamy dane osobowe
Jako Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gubinie w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych jako naszych pacjentów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe
1. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w następujących celach zdrowotnych:
a. profilaktyki zdrowotnej (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
b. medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy);
c. diagnozy medycznej i leczenia (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
d. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (podstawa prawna: art. 9 ust.2 lit h Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
e. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit h Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z art. 54 ustawy oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

2. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakim zostały pierwotnie zebrane. Podanie danych jest niezbędne do realizacji przez WSPL SP ZOZ w Gubinie celów zdrowotnych.
3. Dane osobowe Pacjentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Które dane należy nam podać
1. Zakres zbieranych danych to dane szczególne tj. dane dotyczące zdrowia, imię
i nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego/ komórkowego. 2. Dane Pacjentów są zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Przysługujące Państwu uprawnienia
1. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. Pacjent ma prawo żądania niezwłocznego uzyskania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że prawo sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej może być realizowane wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.
Prawo sprzeciwu
Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, tylko wobec danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania przez WSPL SP ZOZ w Gubinie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych osobowych.

Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.

Kontakt i informacje
Nasze dane kontaktowe:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gubinie
ul. Kresowa 258
66-620 Gubin

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
iod@wsplspzoz-gubin.pl
tel. 68 455 80 75

Więcej informacji Szczegóły na temat wykorzystania i zabezpieczenia Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w:
„Prawa Pacjenta w związku z przetwarzaniem danych osobowych”
„Klauzula informacyjna - monitoring”
„Klauzula informacyjna - nagrywanie rozmów”