Deklaracja dostępności
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WSPZ SPZOZ w Gubinie.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-19


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-19


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kresowa 258,
66-620 GUBIN

68 359 73 33

fax. 68 455 80 70


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Beata Pobiedzińska, b.pobiedzinska@wsplspzoz-gubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 455 80 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

WSPL SP ZOZ w Gubinie prowadzi swoją działalność medyczną w budynku położonym przy ul. Kresowej 258. Pomimo, że budynek oraz teren przychodni pochodzi z roku 1938, cała infrastruktura służąca do prowadzenia działalności medycznej została doprowadzona do obowiązujących przepisów ogólnobudowlanych, ochrony przeciwpożarowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – również tych dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami – w części "dostępność architektoniczna" – osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich.

1. Dostępność do wejścia do budynku.
Wejście do obiektu z poziomu chodnika, drzwi wejściowe mają szerokość (w świetle ościeżnicy) min.100 cm z możliwością otwarcia drugiej części.

2. Dostępność do korytarzy, schodów.
Wszystkie gabinety znajdują się na parterze. Korytarze i klatka schodowa są szerokie zapewniające swobodny dostęp do gabinetów lekarskich, wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewnia platforma schodowa. Na korytarzu znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

3. Dostępność do pochylni i platform schodowych.
Dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami – z niepełnosprawnością ruchową – umożliwia platforma schodowa wewnętrzna, obsłużyć ją może pacjent osobiście lub osoba towarzysząca a także za pomocą dzwonka można przywołać przeszkolonego pracownika.

4. Informacja o miejscach parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie przychodni są wewnętrzne parkingi dla pacjentów i pracowników. Zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością – oznakowane znakiem pionowym i poziomym o wymiarach zgodnych z przepisami. Znajduje się ono w pobliżu budynku, w którym prowadzona jest działalność medyczna, w miejscu łatwo dostępnym dla dojazdu autem i wózkiem inwalidzkim. Podłoże tych miejsc jest równe (asfalt lub kostka betonowa). Reszta miejsc parkingowych także jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku przychodni możliwy jest wstęp dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.