Dokumentacja medyczna
i opłaty
Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną m.in.:


  • pacjentowi,
  • przedstawicielowi ustawowemu,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta.Formy udostępnienia:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,
  • na informatycznym nośniku danych.

Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej należy:

  • złożyć "Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" w Rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00
  • odbiór oraz opłata dokonywana jest w sekretariacie Przychodni w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku,
  • odbiór kopii dokumentacji medycznej przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego, lub osobę upoważnioną w wyżej wymienionym wniosku, odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.Zasady odpłatności:

  • za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".Kto może otrzymać dokumentację medyczną za darmo?

Nowe przepisy obowiązujące od 4 maja 2019 r. umożliwiają pacjentowi otrzymanie bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej (ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO – Dz.U.2019.730).

Podstawą prawną dla nieodpłatnego przekazywania dokumentacji medycznej jest art. 28 ust. 2a pkt. 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. jedn.: Dz.U.2020 poz. 849):

"Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta] podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (...) Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta]."

Prawo do bezpłatnego otrzymania dokumentacji medycznej (gdy w danym zakresie żąda jej po raz pierwszy) ma pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta. Z przepisów nie wynika, by osoba upoważniona przez pacjenta miała prawo do bezpłatnej dokumentacji medycznej. W związku z tym od osób upoważnionych możliwe jest pobieranie opłat na wcześniejszych zasadach.
Odpłatność za dokumentację medyczną

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 01.06.2024 – 31.08.2024

Podstawa wyliczenia
– wysokość przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale
1 strona wyciągu albo odpisu
1 strona kopii albo wydruku
Dokumentacja medyczna
na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia
maks. 0,00007
przeciętnego wynagrodzenia
maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
I kwartał 2024
8 147,38 zł
16,08 zł
0,57 zł
3,26 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j.: Dz.U.2020 poz. 849).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666 z późn. zm.).
3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. jedn.: Dz.U.2019. poz. 1781)