Zamówienia i oferty
DYREKTOR Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gubinie ul. Kresowa 258,

ogłasza

Konkurs Ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

i zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 05.10.2023 r. do godz. 13:00 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Gubinie ul. Kresowa 258.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 05.10.2023 r. o godz. 13:15 w pok. nr 108 (I piętro) przy ul. Kresowa 258 w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Gubinie.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym projektem umowy oraz formularzem ofertowym, można zapoznać się w Administracji pok. nr 108 (I piętro) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Gubinie ul. Kresowa 258, w terminie od 02.10.2023 r. do 04.10.2023 r. do godz. 13:30

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta
na czas od 09.10.2023r. na czas zawarcia umowy z NFZ
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
B. Pobiedzińska te. 68/ 455 80 75 w godz. 8.00 – 13.30 pn.- pt.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gubinie poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania:

„Przygotowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych” polegające na:
• przygotowaniu i utwardzeniu miejsca postojowego godnie z przepisami
• oznaczeniu poziomym (materiał z zasobów Zamawiającego)
• przeniesieniu i posadowieniu oznakowania pionowego (w zasobach Zamawiającego)

Oferty należy przesłać na adres mail: major53@op.pl lub na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji udziela: Kierownik Działu Administracyjo – Technicznego
p. Eugeniusz BŁAUCIAK
tel. 502 908 609


Girl in a jacket