Informacja
15 lipiec 2022
Monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny od 25 lipca 2022 r.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz ochrony mienia w WSPL SP ZOZ w Gubinie zainstalowano monitoring wizyjny wewnątrz budynku – poczekalnia na parterze budynku w postaci kamer umożliwiających rejestrację danych obrazowych bez rejestracji dźwięku. Monitoring prowadzony jest całodobowo. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu przechowuje się na rejestratorach obrazu do 90 dni.

Po upływie wskazanego terminu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie, chyba że stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, po czym nagrania podlegają zniszczeniu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu informujemy, że

• administratorem systemu monitoringu jest WSPL SP ZOZ w Gubinie, ul. Kresowa 258, 66-620 Gubin
• kontakt do IOD: tel. 68/ 455 80 75; mail; iod@wsplspzoz-gubun.pl
• system monitoringu swoim zasięgiem obejmuje korytarz – poczekalnia na parterze budynku
• monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i ochrony mienia
• podstawą przetwarzania jest art. 222 Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
• zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 90 dni
• osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Powrót