Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r.

 

Poz. 253

 

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 68/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

z dnia 3 lipca 2012 r.

 

 

w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gubinie

 

 

 

 

 

Na  podstawie  art.  42  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej

 

(Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Wojskowej    Specjalistycznej    Przychodni    Lekarskiej    Samodzielnemu    Publicznemu Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Gubinie  nadaje  się  statut  w  brzmieniu  określonym w załączniku do zarządzenia2).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

2) Niniejszy statut został poprzedzony statutem, stanowiącym załącznik Nr 27 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6,

poz. 40, z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1,

 

1

 
poz. 1 i Nr 24, poz. 296, z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18 i 20, Nr 7 poz. 80, Nr 14, poz. 154 i  Nr 15, poz. 171, z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i 11, Nr 4, poz. 40, Nr 13, poz. 154 i 155, Nr 17, poz. 223, Nr 20, poz. 263 i Nr 21, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 56, Nr 6, poz. 68, Nr 10, poz. 132, Nr 12, poz. 158, Nr 13, poz. 174 i Nr 22, poz. 325), który traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zardzenia.


Załącznik do zarządzenia Nr 68/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 3 lipca 2012 r. (poz. 253)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gubinie


Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gubinie, utworzona zarządzeniem Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 97, z późn. zm.1)), zwana dalej „Przychodnią”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”.

2.   Przychodnia posiada osobowość prawną.

 

3.   Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Przychodni oraz nadzór nad jej działalnością wykonuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

4.   Siedzibą Przychodni jest miasto Gubin.

 

5.   Obszarem działania Przychodni jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 

 

Przychodnia działa na podstawie:


§ 2.


 

1)  ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

 

2)  statutu.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Przychodni

 

§ 3.

 

1.  Celem Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz realizacja zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym  oraz  innym  osobom  uprawnionym  do  tych  świadczeń  na  podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

 

 

1)   Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Rozk. MON poz. 183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25, 32 i 53, Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 5, poz. 51, Nr 8, poz. 76 i Nr 16, poz. 132, z 2004 r. Nr 14, poz. 145, z 2007 r. Nr 24, poz. 246 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 69.

2)   Zmiany tekstu wymienionej ustawy zosty ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.


3. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Przychodni określają odrębne przepisy.

4. Przychodnia jest uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym

 

z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania.

 


 

 

1.  Do zadań własnych Przychodni należy:


§ 4.


 

1)  udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 

a)  badania i porady lekarskie, b)  leczenie,

c)  badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna, d)  opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem,

e)  opieka nad zdrowym dzieckiem, f)   pielęgnacja chorych,

g)  pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi, h)  badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna, i)          orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

j)      wykonywanie czynności z zakresu protetyki i stomatologii zachowawczej, k)  działania z zakresu medycyny pracy,

l)      wykonywanie szczepień ochronnych,

 

m) propagowanie zachowań prozdrowotnych;

 

2)  organizowanie    i    prowadzenie    dzialności    w    zakresie    kształcenia,    szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami.

2.  Zadania zlecone Przychodni obejmują w szczególności:

 

1) przygotowanie  Przychodni  do  realizacji  zadań  związanych  z  zabezpieczeniem medycznym w okresach klęsk żywiołowych i katastrof;

2)  realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych;

 

3)  programowe, profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;

 

4)  wykonywanie szczepień ochronnych;

 

5)  wykonywanie badań  specjalistycznych żołnierzy  i  pracowników  wojska  pracujących w szczególnych warunkach.

3. Przychodnia może realizować programy profilaktyczno-zdrowotne na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.


§ 5.

 

Przychodnia  może  prowadzić  wydzieloną  działalność  gospodarczą,  inną  niż  działalność lecznicza. Prowadzenie tej działalności nie może ograniczać zadań własnych Przychodni oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta.

 

§ 6.

 

Przychodnia, oprócz  udzielania świadczeń  zdrowotnych oraz  działalności, o  których mowa w § 4 i 5:

1)  wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;

2)  upowszechnia oświatę zdrowot wśród pacjentów i personelu Przychodni;

 

3)  propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.

 

§ 7.

 

Przychodnia   może   pełnić   funkcje   konsultacyjne   dla   innych   podmiotów   wykonujących działalność leczniczą.

 

Rozdział III

 

Organy Przychodni i ich kompetencje

 

§ 8.

 

1.  Działalnością Przychodni kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2.  Dyrektor           podejmuje           samodzielnie             decyzje          dotyczące          organizacji            i     funkcjonowania

 

Przychodni oraz realizacji jej zadań statutowych i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

3.  Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Przychodni.

 

4.  Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.

5.  Dyrektor kieruje Przychodnią przy pomocy:

 

1)  kierownika działu administracyjno-technicznego;

 

2)  głównego księgowego;

 

3)  pielęgniarki koordynującej;

 

4)  samodzielnych pracowników funkcyjnych;

 

5)  Rady Społecznej.

 

§ 9.

 

1.  Przy Przychodni działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym

 

Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym Dyrektora Przychodni.


2.  Do zadań Rady Społecznej należy:

 

1)  przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków i opinii w sprawach:

 

a)  zbycia  aktywów  trwałych oraz  zakupu  lub  przyjęcia darowizny nowej  aparatury lub sprzętu medycznego,

b)  związanych z  przekształceniem lub  likwidacją,  rozszerzeniem lub  ograniczeniem działalności,

c)  przyznawania Dyrektorowi nagród,

 

d)  rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem, e)  regulaminu organizacyjnego;

2)  przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

 

a)  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

 

b)  rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, c)  kredytów bankowych lub dotacji,

d)  podziału zysku;

 

3)  dokonywanie  okresowych  analiz  skarg  i  wniosków  wnoszonych  przez  pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4)  opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

 

5)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

3.  Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Minister Obrony Narodowej. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Przychodni.

4.  W skład Rady Społecznej wchodzą:

 

1)  przewodniczący – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;

 

2)  członkowie:

 

a)  dwóch przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,

 

b)  jeden  przedstawiciel  wybrany  przez  Naczelną  Radę  Lekarską   w  przypadku wskazania przez właściwy organ,

c)  jeden  przedstawiciel  wybrany  przez  Naczelną  Radę  Pielęgniarek  i  Położnych  

 

w przypadku wskazania przez właściwy organ.

 

5.  Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.

 

6.  Odwołanie przewodniczącego i członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:

1)  na własną prośbę przewodniczącego lub członka Rady Społecznej;

 

2)  na wniosek Rady Społecznej lub Ministra Obrony Narodowej.


7.  Wniosek           Rady        Społecznej           o     odwołanie           jej      członka         musi       zawierać          uzasadnienie.

 

Ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku na prawidłowo zwołanych posiedzeniach,  upoważnia  Radę  Społeczną  do  wystąpienia  z  wnioskiem  o  odwołanie jej członka lub przewodniczącego.

8.  Odwołanie,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  wywołuje  skutek  z  dniem  określonym w  akcie odwołania.

9.  Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej.

10. Od  uchwały  rady  społecznej  Dyrektorowi  przysługuje  odwołanie  do  Ministra  Obrony

 

Narodowej.

 

 

Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna Przychodni

 


 

 

§ 10.


1.      W skład Przychodni wchodzą:

 

1)  dyrekcja;


2)  gabinety podstawowej opieki zdrowotnej;

 

3)  poradnie specjalistyczne;

 

4)  gabinet zabiegowo-diagnostyczny;

 

5)  inne komórki organizacyjne.

 

§ 11.

 

Szczegółową  strukturę  organizacyjną  oraz  sposób  kierowania  komórkami  organizacyjnymi

 

Przychodni określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym Przychodni.

 

 

 

 

Rozdział V

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 12.

 

1.   Gospodarka  finansowa  Przychodni  prowadzona  jest  na  zasadach  przewidzianych  dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w ustawie.

2.   Przychodnia pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów.

3.   Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.


4.   Przychodnia              samodzielnie             gospodaruje            przekazanymi             w      nieodpłatne             użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym.

 

§ 13.

 

1.  Działalność Przychodni finansowana jest z:

 

1)   odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych:

 

a)  realizowanych na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju, w szczególności instytucjami ubezpieczeniowymi,

b)  realizowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej             oraz   innych   organów   administracji   rządowej   lub   samorządowej, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów,

c)  realizowanych na zlecenie pracodawców,

 

d)  udzielanych osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym albo nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;

2) realizacji odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych, udzielanych ubezpieczonym, a niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

3)      realizacji odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub  usług  medycznych, innych niż  te, o których mowa w ppkt 1 i 2, przewidzianych w odrębnych przepisach lub wykonywanych na podstawie zawartych umów;

4) odpłatnych usług związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.

2.  Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe również z:

 

1)  prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej;

 

2) tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

3)  realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

 

§ 14.

 

Przychodnia może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

 

1)  pokrycie ujemnego wyniku finansowego;

 

2)  realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia;

 

3)  remonty, modernizacje i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

 

4)  realizację  projektów  finansowanych z  udziałem  środków  pochodzących z  budżetu  Unii

 

Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa


członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5)  cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

 

6)  realizację programów wieloletnich;

 

7)  pokrycie  kosztów  kształcenia  i  podnoszenia  kwalifikacji  osób  wykonujących  zawody medyczne i innych osób zatrudnionych w Przychodni.

 

§ 15.

 

Zasady         uzyskiwania             przez         Przychodnię             środków          finansowych            na       realizację            zadań

 

w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa określa odrębne przepisy.

 

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 

§ 16.

 

Zmiany Statutu wymagają zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu.